Báo cáo Đánh giá Trang thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011

Theo Báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin Truyền thông, công bố ngày 19/6/2012, năm 2011 Trang tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT đứng thứ 3 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trong số các trang thông tin điện tử Bộ/ngành.

Theo Báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin Truyền thông, công bố ngày 19/6/2012, năm 2011 Trang tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT đứng thứ 3 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trong số các trang thông tin điện tử Bộ/ngành. Theo Báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin Truyền thông, công bố ngày 19/6/2012, năm 2011 Trang tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT đứng thứ 3 về cung cấp thông tin và dịch vụ công trong số các trang thông tin điện tử Bộ/ngành.