Danh mục các chương trình điều tra cơ bản thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày 20 tháng 7 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1986/QĐ-BNN-KH phê duyệt Danh mục các chương trình điều tra cơ bản thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Căn cứ vào Danh mục các chương trình điều tra cơ bản này các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản hàng năm theo quy định (chi tiết xem phụ lục đính kèm).