Chỉ thị về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của Bộ giai đoạn 2011-2015

Ngày 27 tháng 9 năm 2011 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành chỉ thị số 2793/CT-BNN-TH về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành của Bộ giai đoạn 2011-2015.