Đinh mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT

Tải Quyết định số 1601/QD-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đinh mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT tại đây