Họp kiểm điểm các đồng chí đảng viên

Ngày 30-12-2012 Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm các đồng chí đảng viên theo tinh thần nghị quyết trung ương 4

Ngày 30-12-2012 Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm các đồng chí đảng viên theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 Ngày 30-12-2012 Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm các đồng chí đảng viên theo tinh thần nghị quyết trung ương 4