Thống kê dự báo

LUẬT THỐNG KÊ

Để nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê

QĐ số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và chế độ báo cáo thống kê

QĐ số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành và chế độ báo cáo thống kê

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành ban hành năm 2006

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành ban hành năm 2006

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và PTNT

Ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH  quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và PTNT. Theo đó Chế độ báo cáo đối với các Sở bao gồm 05 biểu báo cáo và tài liệu giải thích hướng dẫn thực hiện báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm. (Chi tiết xem phụ lục đính kèm).