Công nghệ thông tin

Công bố xếp hạng ICT Index 2011 các đơn vị trong Ngành NN và PTNT

Công bố điều tra xếp hạng về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT các đơn vị trong Ngành NN và PTNT (MARD ICT Index 2011)

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo CNTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Căn cứ Quyết định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 thang 01 năm 2008 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.