CNTT

Báo cáo đánh giá 05 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ

Đề nghị các đơn vị báo cáo đánh giá 05 năm tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ. Nội dung đánh giá theo Khung báo cáo tại file đính kèm.

Đăng ký Lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử

Theo Công văn số 2287/BTTTT-ƯDCNTT, ngày 27 tháng 08 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử;