Tư vấn chuyển giao CN

Tư vấn chuyển giao công nghê

Phần liên quan đến các hoạt động tư vấn chuyển giao công nghê của Trung tâm Tin học và thống kê .