Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tin học và Thống kê

a.      Vị trí và chức năng

Trung tâm Tin học và Thống kê là đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT, phục vụ công tác quản lý của Bộ

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp khác, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện ngành nông nghiệp &PTNT.

b.      Nhiệm vụ:

1.      Tham gia xây dựng  chiến lược, quy hoạch,kế hoạch, chương trinh, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện ngành nông nghiệp và PTNT theo phân công của Bộ, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.      Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

3.      Thực hiện các hoạt động thống kê chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

4.      Tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo Bộ và các đối tượng có nhu cầu

5.      Đảm nhiệm công tác dự báo thị trường nông – lâm – thủy sản ngắn hạn và trung hạn

6.      Quản lý thư viện nông nghiệp

7.      Thực hiện nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ mới về công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện ngành nông nghiệp và PTNT

8.      Đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện ngành nông nghiệp và PTNT

9.      Hợp tác, trao đổi với các chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp nhận, nâng cao trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện

10. Thực hiện tư vấn, dịch vụ và kinh doanh theo quy định của pháp luật

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.