Giới thiệu các phòng ban Trung tâm  Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp và PTNT
a. Phòng Hành chính

Tham mưu cho Giám đốc công tác tổ chức cán bộ;

Thường trực công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí công tác thi đua, khen thưởng kỉ luật; công tác cải cách hành chính;

Thực hiện công tác văn thư , lưu trữ, quản lý con dấu; công tác quản trị, quản lý tài sản, trang thiệt bị  của Trung tâm;

b. Phòng Kế hoạch, tài chính:

Chủ trì tham mưu cho Giám đốc công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn; triển khai phân bổ kế hoạch, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch của Trung tâm;

Thực hiện nhiệm vụ quản lý kế hoạch và tài chính các nhiệm vụ thường xuyên, các dự án do Trung tâm làm chủ đầu tư và thực hiện. Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tổ chức đấu thầu, thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế, giám sát, nghiệm thu, thanh toán theo quy định;

Tham mưu, thực hiện các chế độ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật và quy chế, quy định của Trung tâm;

Theo dõi việc ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế và các hoạt động có thu;

Thực hiện công tác quản lý quỹ, quản lý các hoạt động hơp tác quốc tế;

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động của Trung tâm;

Thường trực hội đồng khoa học;

c. Phòng quản lý và phát triển mạng máy tính:

Tham mưu cho Giám đốc về chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý điều hành của Bộ và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chiến lược CNTT của Bộ sau khi được phê duyệt, triển khai thực hiện chương trình Chính phủ điện tử của Bộ;

Xậy dựng, quản lý, vận hành, khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn hệ thống mạng máy tính của đơn vị và của Bộ, Hệ thống thông tin điện tử và Hệ thống thư  điện tử của Bộ, Quản lý hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin;

Nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ mạng máy tính;

Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin.

d. Phòng Phần mềm và cơ sở dữ liệu:

Tham mưu cho Giám đốc về chương trình , chiến lược, kế hoạch phát triển phần mềm và cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý điều hành của Bộ;

Xây dựng, quản lý, phát triển và hướng dẫn khai thác, sử dụng Trung tâm tích hợp dữ lieu ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tham gia triển khai chương trình chính phủ điện tử của Bộ;

Nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các sản phẩm phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và PTNT;

Thực hiện dịch vụ xậy dựng CSDL và các phần mềm;

đ. Phòng Trang tin điện tử:

Tham mưu cho Giám đốc về chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiêp và PTNT;

Quản lý và phát triển công thông tin điên tử của Bộ;

Thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại nông, lâm và thủy sản;

Tham gia thực hiện chương trình chính phủ điện tử của Bộ;

Thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin và phát triển trang tin điện tử;

e. Phòng Thống kê:

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng chương trình, chiến lược, kế hoạch hoạt động của công tác thống kê ngành NN&PTNT;

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê của ngành;

Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu thống kê ngành, xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu thống kê và mạng thông tin thống kê;

Thực hiện điều tra, phân tích số liệu, chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp, trao đổi số liệu và thông tin hai chiều giữa Bộ với địa phương;

Biên soạn Niên Giám thống kê và các tài liệu thống kê của ngành;

Nghiên cứu, áp dụng kết quả nghiên cứu trong  lĩnh vực thống kê; ứng dụng tin học trong công tác thống kê;

Tổ chức  tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê;

Thực hiện dịch vụ thống kê chuyên ngành;

g. Phòng Thông tin:

Tham mưu cho Giám đốc về xây dựng chương trình chiến lược kế hoạch về hoạt động thông tin Nông nghiệp &PTNT;

Tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin chuyên ngành phục vụ lãnh đạo Bộ và các đối tượng có nhu cầu;

Thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ;

Thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của ngành;

Thông tin sản xuất, thị trường nông, lâm, thủy sản, thủy lợi và PTNT;

Biên soạn in ấn các ấn phẩm thông tin định kỳ và không định kỳ;

Quản lý xưởng in;

Đào tạo về nghiệp vụ thông tin;

Thực hiên dịch vụ cung cấp thông tin và in ấn;

h. Thư viện:

Tha m mưu cho Giám đốc về chương trình, chiến lược kế hoạch phát triển thư viện;

Duy trì, quản lý và phát triển thư viện truyền thống và thư viện điện tử ngành Nông nghiệp &PTNT;

Liên kết mạng lưới thư viện của ngành, hệ thống thư viện trong nước và quốc tế;

Lưu trữ , bảo quản và khai thác các báo cáo dự án, đề tài nghiên cứu;

Đào tạo về nghiệp vụ thư viện;

Thực hiện dịch vụ về thư viên ;

l. Phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ:

Xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn , chuyển giao công nghệ và tổ chức thực hiện;

Tìm kiếm và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế hoặc dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn Giám sát đầu tư

Triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài nước do phòng khai thác được hoặc được giao;

Tham gia thẩm định, tư vấn đầu tư, giám sát thi công cho các dự án về công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện; tham gia đấu thầu tuyển chọn các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án điều tra cơ bản;

Tư vấn lập kế hoạch báo cáo, thiết kế kỹ thuật, thi công các dự án đầu tư về công nghệ thông tin, thống kê, thông tin, thư viện;

Thực hiện các dịch vụ phát hành, sản xuất, kinh doanh và chuyển giao các sản phẩm công nghệ thông tin;

k. Phòng phân tích và dự báo:

Giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động của công tác dự báo tình hình sản xuất nông-lâm – diêm nghiệp và thủy sản;

Tổ chức nghiên cứu, phân tích và dự báo xu thế phát triển trung và ngắn hạn ngành NN&PTNT;

Thực hiện điều tra thu thập, tổng hợp thông tin phản hồi, phân tích số liệu cho công tác dự báo;

Cung cấp thông tin về kết quả phân tích, dự báo và phổ biến thông tin dự báo dưới dạng ấn phẩm không định kỳ;

Phối hợp với phòng Thống kê xây dung ngân hàng dữ liệu thống kê về NN&PTNT;

Nghiên cưú, ứng dụng các phương pháp phân tích, dự báo, điều tra trong lĩnh vực nông – lâm – diêm nghiệp và thủy sản;

Tham gia thực hiện tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thông tin dự báo;

Thực hiện các dịch vụ thông tin dự báo;

i.     Bộ phận phía Nam:

Tổ chức hoạt động của Trung tâm ở các tỉnh phía Nam;

Khai thác và thực hiện các dịch vụ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

Liên kết website