Ban lãnh đạo Trung tâm Tin học và Thống kê - Bộ Nông nghiệp và PTNTGiám Đốc
Ngô Thế Hiên


Phó Giám Đốc
ThS. Nguyễn Thị Thúy

Phó Giám Đốc
TS. Nguyễn Kim Phúc